وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

1- طراحی و استقرار ساختار سازمانی، تشکیلات کلان، خرد و تفصیلی واحدهای بهداشتی ودرمانی تابعه و وابسته وزارت متبوع 2- مطالعه برنامه ریزی در بازطراحی مشاغل عمومی و اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 3- طراحی، توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در سطوح مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحد های وابسته و تابعه

1- تهیه و تنظیم و پیشنهاد لایحه بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چارچوب سیاست های کلان دولت 2- تحلیل صورت های مالی و و حساب های ملی سلامت برای تحلیل وضع موجود مدیریت منابع مالی

1- برنامه ریزی در خصوص تامین، توزیع، تعدیل نیروی انسانی بخش سلامت با تجزیه و تحلیل وضع موجود و پیش بینی نیاز نیروی انسانی 2- انجام امور مربوط به کنترل و نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط به نیروی انسانی 3- صدور احکام کارگزینی، ارزشیابی و بازنشستگی

1- انجام امور کلیه مناقصات، ترک تشریفات مناقصه و زاید برای کل حوزه ستاد وزارت متبوع 2- تهیه و تدوین بخشنامه و دستورالعمل های اجرایی برای حوزه های امور عمومی دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های وابسته 3- ارائه تسهیلات ترابری و حمل و نقل وزارت متبوع

1- انجام پرداخت ها، تنظیم حساب ها، نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی و محاسباتی طبق قوانین 2- نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور 3- بررسی حساب های ماهانه و نهایی عاملیت تلفیق حساب ها

1- مطالعه، بازرسی و روز آمد نمودن سیاست ها، خط مشی ها و مقررات و ضوابط فنی بخش سلامت و آموزش پزشکی 2- پشتیبانی علمی و فنی مورد نیاز پروژه های واحدهای تابعه به منظور فراهم نمودن امکانات مناسب برای ارائه خدمات مطلوب در چارچوب آئین نامه و مقررات

1- طراحی و بازنگری شاخص های عملکردی حوزه معاونت توسعه ندیریت، منابع و برنامه ریزی 2- استخراج موضوعات و برنامه های راهبردی حوزه معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی و اسناد بالادستی 3- تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی و تهیه و ارائه گزارش ماهیانه از پیشرفت برنامه

سید کامل تقوی

سید کامل تقوی نژاد

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی