وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

ماموریت

 

تامين خدمات ستادي- تخصصي در زمينه توسعه سازمان و مديريت و ارتقاء مديريت منابع انساني، مالي، فيزيكي و اطلاعاتي و ارائه اين خدمات به واحدهاي ستادي وزارتخانه، دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي، سازمان هاي سلامت استان، موسسات و سازمان هاي وابسته، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، كميسيون هاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي، مراجع برنامه ريز و تصميم گير در كشور با بكارگيري كارآمدترين نظام ها و روش هاي مديريت و علوم اداري و با ملاحظه محوري بودن نيروي انساني در توسعه سازماني و عنايت به اعتلاء و رشد معنوي كاركنان، كيفيت زندگي كاري، انعطاف پذيري، عدالت، پويايي، كارآيي، اثربخشي، نوآوري، خلاقيت، مسئوليت پذيري و پايبندي به قوانين و مقررات در جهت حمايت از فعاليت هاي سلامت، آموزش و پژوهش پزشكي
 

شرح وظايف :

 

 1. تعيين سياستها و خط مشي هاي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي در زمينه مديريت و برنامه ريزي منابع انساني، مالي، فيزيكي و اطلاعاتي

 2. تامين نيازهاي نيروي انساني، مالي، فيزيكي و اطلاعاتي وزارتخانه

 3. نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات اداري، مالي و استخدامي كليه واحدهاي تابعه وزارت متبوع

 4. تعيين و ابلاغ ضوابط و دستورالعملهاي لازم در زمينه امور پرسنلي، اداري، خدمات پشتيباني، مالي، نگهداري حسابها، انجام هزينه ها، حفظ اموال و نظارت بر حسن اجراي آنها

 5. نظارت بر عملكرد اعتبارات اعم از جاري، عمراني و اختصاصي

 6. نظارت بر تنظيم امور محاسباتي و رسيدگي به صورتحسابها، اسناد و گزارشهاي مالي

 7. ايجاد هماهنگي بين واحدهاي اداري و مالي حوزه ستادي و دانشگاهها

 8. مطالعه، بررسي و پيشنهاد طرحهاي اصلاحي در مورد توسعه سازمان و مديريت در محورهاي نظام مديريت، ساختار و تشكيلات، سيستمها و روشها، طبقه بندي مشاغل و آموزش علوم و فنون اداري- مديريتي

 9. تنظيم سياستها و خط مشي هاي تدوين بودجه بر اساس سياستها و برنامه هاي مصوب وزارت متبوع

 10. تنظيم وپيشنهاد بودجه وزارت متبوع، دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و موسسات تابعه با همكاري واحدها بر اساس سياست ها و برنامه مصوب

 11. تهيه و ارائه مناسبترين طرحهاي معماري و عمراني واحدهاي بهداشتي، درماني، آموزشي و پژوهشي منطبق با اصول علمي و امكانات و شرايط جغرافيايي، فرهنگي و اقليمي

 12. بررسي نيازهاي ساختماني، تاسيساتي و تجهيزات و بررسي جهت تامين، نگهداشت، نوسازي و توسعه مراکز و موسسات بهداشتي، درماني، آموزشي و پژوهشي

 13. نظارت بر تهيه، تنظيم و اجراي طرحهاي عمراني

 14. اتخاذ تدابير لازم در زمينه تامين امور رفاهي كاركنان

 15. نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات موضوعه

 16. ابلاغ قوانين، مصوبات، آئيننامه ها و اساسنامه هاي مربوط به واحدهاي تابعه و وابسته وزارتخانه

 17. تهيه و تنظيم طرحها و لوايح پيشنهادي در ارتباط با ماموريت حوزه معاونت

 18. بررسي و اظهار نظر نسبت به پيش نويس لوايح قانوني، تصويب نامه ها، آئيننامه ها و اساسنامه هاي مربوط به وزارتخانه و واحدهاي تابعه و وابسته

 19. نظارت، پايش و ارزشيابي سياستها، برنامه ها، طرحها و فعاليتهاي در حال اجرا

 20. طراحي و استقرار نظام آماري مورد نياز سلامت و آموزش پزشكي

 21. تهيه، تنظيم واجراي برنامه هاي مربوط به ارائه خدمات آماري مورد نياز دانشگاه ها و موسسات آموزشي و پژوهشي و نظارت بر حسن اجراي آنها

 22. جمع آوري، جمع بندي، طبقه بندي، چاپ و نشر اطلاعات، آمار و شاخصهاي سلامتي و آموزشي