وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر کامیار یغمائیان

مشاور معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دکتر محمدرضا ملکی

رییس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

دکتر کامبیز نوروزی

مدیرکل منابع انسانی

دکتر فریدون نوری خواه

رئیس مرکز بودجه وپایش عملکرد

دکتر نصرت اله ظفری

 مدیر کل امور پشتیبانی و رفاهی

مهندس امیر ساکی

مدیر کل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی

آقای حاجی هاشمی

ذیحساب و مدیر کل امور مالی

مهندس نادر آریا

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دکتر علیرضا میرزاصادقی

سرپرست مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت