وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

تحقق ماموریت هر سازمان وابسته به مدیریت دور اندیش، خلاق و شایسته برای بهره برداری مناسب از تمام ظرفیت ها، استعدادها و امکانات موجود، بهره وری منابع و جذب سرمایه های جدید جهت توسعه عملکرد سازمان است. به همین جهت معاونت توسعه مدیریت و منابع به بهره گیری از رویکردها، الگوها، روشها و ابزارهای نوین تلاش می کند تا با استقرار سیستم های توسعه یافته مدیریت، بهره وری را افزایش دهد و با ایجاد هماهنگی های درون سازمانی و تقویت همکاری های بین بخشی و مشارکت های مردمی، سرمایه های جدیدی را برای توسعه خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور فراهم نماید.